Wycinka drzew

Aby dokonać w sposób zgodny z prawem wycinki drzew oraz krzewów, inwestor jest zobowiązany do przedstawienia we właściwych urzędach stosownych dokumentów. Jednym z  nich jest opinia ornitologiczna, która weryfikuje zasiedlenie drzew i krzewów przez ptaki oraz obecność ich siedlisk lęgowych w miejscu wycinki. Ekspertyza ornitologiczna wykonywana jest przez Statprobe Consulting na podstawie inwentaryzacji terenowych, które obejmują zwykle kilka kontroli terenowych wykonywanych przez specjalistę zgodnie z zalecaną naukową metodyką dopasowaną do zastanych warunków przyrodniczych. Często wraz z opinią ornitologiczną urząd wymaga wykonania także inwentaryzacji siedlisk lub innych grup organizmów, np. inwentaryzacji entomologicznej (owady), chiropterologicznej (nietoperze) lub inwentaryzacji botanicznej (rośliny) i mikologicznej (grzyby). Pracownia Statprobe Consulting wszystkie rodzaje tego typu opracowań.

W skład każdej jednostkowej opinii wchodzi:
– sprawdzenie występowania, liczebności oraz opisanie stwierdzonych gatunków organizmów wraz z ich statusem ochrony,
– przedstawienie propozycji harmonijnego rozplanowania prac zgodnie z dobrze pojętym
interesem przyrody i inwestora,
– przedstawienie ewentualnych propozycji rozwiązań i działań zapewniających realizację przedsięwzięcia,
w sposób nie rodzący konfliktu przyrodniczego
– wykonanie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.
Każda ekspertyza ma charakter dopasowany, zindywidualizowany i przeprowadzana jest przez wykwalifikowanego specjalistę  zgodnie z obowiązującym prawem oraz wieloletnim doświadczeniem, wykonywana jest także dokumentacja fotograficzna.

Zaufali nam