Poznaj naszą firmę

Statprobe Consulting jest pracownią doradczą działającą od 1996 roku na terenie całego kraju. Bazując na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym właściciela pracownia specjalizuje się w wykonywaniu wszelkich zadań o charakterze przyrodniczym i związanych z ochroną środowiska.

Pracujemy z pasją.

Specjalnością pracowni jest wykonywanie kompleksowych badań eksperckich oraz analiz przyrodniczych dotyczących różnych sfer aktywności gospodarczej takich jak energetyka wiatrowa, fotowoltaika, energetyka konwencjonalna i przesył energii, rolnictwo, drogownictwo, budownictwo, gospodarka wodna i górnictwo. Mając przekonanie, że przy dzisiejszym poziomie wiedzy przyrodniczej i jej prawidłowym stosowaniu jest możliwe pogodzenie rozwoju gospodarczego z interesem przyrody, jednym z istotnych obszarów aktywności pracowni jest też popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju gospodarczego i dbałości o środowisko naturalne.
Działalność firmy cechuje się profesjonalizmem, rzetelnością, solidnością i terminowością, co owocuje wieloletnią współpracą z kontrahentami.
Zaliczają się do nich instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne.
Do tej pory pracownia wykonała oceny wstępne (screeningi), monitoringi terenowe, raporty i ekspertyzy przedrealizacyjne oraz porealizacyjne dla kilkudziesięciu obszarów projektowanych i istniejących farm wiatrowych na terenie nieomal całego kraju, a także opinie, ekspertyzy przyrodnicze i oceny oddziaływania przedsięwzięć gospodarczych (górniczych, drogowych, energetycznych, budowlanych) na obszary Natura 2000 oraz ekspertyzy przyrodnicze związane z termomodernizacją budynków. W zależności od potrzeb danego zlecenia, dbając o wysoki poziom świadczonych usług, Agencja współpracuje tylko z uznanymi, mającymi odpowiednie formalne wykształcenie i doświadczenie, ekspertami z dziedziny ekologii i biologii (chiropterologami, ornitologami, herpetologami, entomologami, botanikami i mykologami) z wiodących ośrodków naukowych oraz instytucji pozarządowych. Dzięki temu za niewygórowaną, rozsądną cenę zleceniodawcy otrzymują produkt będący solidną podstawą działalności inwestycyjnej.
Gwarancją jakości wykonywanych usług jest przedstawione poniżej przygotowanie merytoryczne właściciela pracowni, jego doświadczenie i otrzymane od kontrahentów liczne referencje.

Przygotowanie merytoryczne
i doświadczenie

 • Absolwent biologii (1988 r.) na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, zawodowy ornitolog, w latach 1988-1992 pracownik
  naukowy w kierowanym przez prof. dr hab. A. Dyrcza Zakładzie Ekologii Ptaków Instytutu Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • W latach 1991-1992 stypendysta Svenska Institutet na Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym w Uppsali (SLU) w Instytucie Ekologii Dzikich Zwierząt;
 • Koordynator regionalny na obszar Polski południowozachodniej (Dolny i Górny Śląsk, część południowa woj. lubuskiego) Polskiego Atlasu Ornitologicznego – potwierdzeniem jest publikacja książkowa wydana w 2007 roku „Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004”;
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji dla obszarów będących ostojami ptaków w Polsce;
 • Uprawnienia eksperta przyrodniczego (nr zaświadczenia ŚR.IV-AP-6638/256/08) Ministerstwa Rolnictwa na potrzeby programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW na lata 2007-2013;
 • W latach 1988-1992 sekretarz ogólnopolski Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego;
 • Od 1986 roku współpracownik Instytutu Ornitologii PAN;
 • Długoletni udział w badaniach nad awifauną Śląska – potwierdzeniem jest publikacja książkowa z 1992 roku „Ptaki Śląska”;
 • Wieloletni udział w monitoringu liczebności zespołów ptaków w Białowieskim Parku Narodowym w zespole prof. dr hab. L. Tomiałojcia i prof. dr hab. T.
  Wesołowskiego;
 • Udział w pracach nad badaniami awifauny Polski – potwierdzenia w opracowaniach „Ptaki Polski – rozmieszczenie i liczebność” L. Tomiałojć z 1990 r. oraz „Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany.” L. Tomiałojć i T. Stawarczyk z 2003 r.;
 • Wieloletni udział w badaniach ekologii i biologii wodniczki, jarząbka i dzięcioła białogrzbietego w Polsce północnowschodniej ( Puszcza Białowieska,
  Knyszyńska, Augustowska i Bagna Biebrzańskie) w zespołach prof. dr hab. A. Dyrcza i prof. dr hab. T. Wesołowskiego;
 • Doświadczenie w wykonywaniu badań, ekspertyz i monitoringu awifauny dla celów inwestycyjnych pod lokalizacje farm wiatrowych, dróg, sieci
  energetycznych, budynków;
 • Publikacje naukowe i popularnonaukowe;
 • Tłumaczenie, autorstwo i opieka merytoryczna artykułów przyrodniczych dla wydawnictw popularnonaukowych;
 • Działalność konsultacyjna, edukacyjna i popularyzatorska (ścieżki przyrodnicze, szkolenia, wycieczki przyrodnicze).

Zaufali nam