Telefon: +48 785 17 09 27


Fotowoltaika

Pracownia Statprobe Consulting posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu badań i opracowań na potrzeby farm fotowoltaicznych w całym kraju, a właściciel pracowni jest konsultantem metodycznym do spraw przyrodniczych licznych wiodących w branży krajowych i zagranicznych inwestorów, biur projektowych oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej. Zespół wykonawców badań i analiz w pracowni Statprobe Consulting tworzą wyłącznie eksperci posiadający nie tylko odpowiednie właściwe kwalifikacje zawodowe
i wykształcenie, ale także wieloletnie doświadczenie udokumentowane referencjami. 

Oferowana przez Statprobe Consulting obsługa procedury środowiskowej instalacji fotowoltaicznych obejmuje wykonanie wszelkich badań i opracowań o charakterze przyrodniczym koniecznych do wydania decyzji środowiskowej, w tym w szczególności udział w tworzeniu KIP (Karta informacyjna Przedsięwzięcia). Inwestorom naziemnych farm fotowoltaicznych oferujemy w szczególności wykonanie screeningów przyrodniczych, specjalistycznych inwentaryzacji przyrodniczych (zoologicznych, botanicznych) i badań monitoringowych wszystkich składników przyrody na potrzeby sporządzenia Raportu OOŚ (Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko).

W realiach krajowych  najczęściej decyzja środowiskowa jest wydawana przez właściwe urzędy na podstawie informacji zawartych w KIP, jednak coraz częściej zachodzi potrzeba dokonania pełnej oceny oddziaływania na środowisko i wykonania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obecnie nie istnieją żadne krajowe wytyczne dotyczące zakresu oceny i metod wykonywania oceny wpływu naziemnych farm fotowoltaicznych na przyrodę. Z tego względu skuteczność sporządzonych opracowań wynika przede wszystkim z trafnie dobranej metodyki badań oraz doświadczenia wykonawcy badań przyrodniczych i analiz. Członkowie zespołu pracowni Statprobe Consulting posiadają odpowiednią wiedzę
i kwalifikacje w tym zakresie, co wynika z ich specjalistycznego wykształcenia i wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas wykonywania badań przyrodniczych dla projektów OZE. Badania i analizy wykonujemy metodami naukowymi a dokumenty są sporządzane zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).

Zapraszamy do współpracy już na etapie wstępnego planowania danego projektu fotowoltaicznego. Takie podejście ze strony Inwestora jest najlepszym sposobem uniknięcia niepotrzebnych kosztów oraz straty czasu związanych z rozpoczęciem inwestycji na obszarach o znacznych walorach przyrodniczych, a tym samym
o dużym ryzyku wystąpienia konfliktu przyrodniczego i wysokim prawdopodobieństwie braku uzyskania uzgodnień.

Więcej informacji: info@statprobe.eu , tel. +48 785 170 927Statprobe Consulting jako pracownia działająca od 1996 roku oferuje szeroki zakres wysokiej klasy usług, takich jak: monitoring ornitologiczny, w tym monitoring ornitologiczny farm wiatrowych. Wykonywany jest też monitoring chiropterologiczny, w tym monitoring chiropterologiczny farm wiatrowych. Do pozostałych usług należą inwentaryzacja przyrodnicza oraz ekspertyza przyrodnicza, a także ekspertyza ornitologiczna i opinia ornitologiczna. W zakresie usług firmy mieści się kompleksowy przyrodniczy monitoring elektrowni wiatrowych, a także monitoring przedrealizacyjny środowiska i monitoring porealizacyjny środowiska. Monitoring ptaków, a także monitoring nietoperzy oraz monitoring zwierząt należących do pozostałych grup systematycznych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i aktualną wiedzą naukową, co wynika z doświadczenia i przygotowania merytorycznego właściciela firmy oraz jego współpracowników. Klientami Statprobe Consulting są zarówno instytucje państwowe, samorządy, firmy jak i osoby prywatne. Serdecznie zapraszamy do współpracy.