Hydrotechnika i górnictwo

Pracownia Statprobe Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań i opracowań na potrzeby budowy i funkcjonowania infrastruktury hydrotechnicznej i inwestycji górniczych typu kamieniołomów, żwirowni i piaskowni.  Właściciel pracowni jest konsultantem metodycznym do spraw przyrodniczych wielu wiodących w branży inwestorów, biur projektowych oraz jednostek administracji i samorządowej. Zespół wykonawców badań i analiz w pracowni Statprobe Consulting tworzą wyłącznie eksperci posiadający nie tylko odpowiednie właściwe kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, ale także wieloletnie doświadczenie udokumentowane referencjami.

Statprobe Consulting wykonuje wszystkie konieczne i opcjonalne badania terenowe, analizy i opinie począwszy od okresu przedrealizacyjnego (uzyskiwanie decyzji środowiskowej), aż do zakończenia etapu porealizacyjnego. Wspieramy inwestorów i projektantów w opracowaniu dokumentacji w zakresie treści przyrodniczych, sporządzeniu prawidłowego wniosku o wydanie decyzji wraz z Kartą Informacyjna Przedsięwzięcia, wykonujemy opracowania wstępne (screeningi), przedrealizacyjne monitoringi fauny, inwentaryzacje ogólnoprzyrodnicze (botaniczne, siedliskowe, herpetologiczne, entomologiczne itd.) potrzebne do sporządzenia Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz monitoringi porealizacyjne. Wykonujemy także nadzory przyrodnicze, a także konsultujemy    i opiniujemy tego rodzaju badania, analizy i czynności (due diligence). 

Jako jedyna pracownia w kraju oferujemy także usługę pełnomocnictwa, tj. reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z właściwymi urzędami w zakresie treści i zadań związanych z aspektami przyrodniczymi inwestycji.

Screening  

Jest to wstępna ocena możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań planowanej linii przesyłowej rurociągu na przyrodę lub jej poszczególne składniki (np. płazy, ptaki, nietoperze, siedliska). Celem screeningu jest metodyczne i staranne określenie stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu przyrodniczego z projektowaną inwestycją i możliwego zakresu jej oddziaływania na środowisko przyrodnicze i jego składniki. Opracowanie wykonuje się na podstawie dostępnych danych literaturowych, informacji  z baz danych, a także wizji terenowych i analiz topograficznych. W przypadku prognozowania braku istotnych przesłanek wystąpienia istotnego ryzyka negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia, screening określa charakter metodyczny  i zakres dalszych badań przyrodniczych, jakie będą konieczne do wykonania na etapie projektowania. Ogół tych czynności to przyrodniczy monitoring przedrealizacyjny (przedinwestycyjny). 

Pracownia Statprobe Consulting wykonuje w pełnym zakresie przedinwestycyjny monitoring przyrodniczy przy liniach energetycznych i rurociągach zgodnie z określonymi właściwymi krajowymi standardami i podanymi zaleceniami. Badania tego rodzaju wykonuje się jako badania terenowe stosując odpowiednie moduły badawcze. Wyniki z tych badań służą do dokładnej i wszechstronnej analizy wpływu projektowanej drogi na przedmioty badań (np. na faunę, florę, siedliska, obszary chronione, w tym głównie Natura 2000). 

W skład wykonywanego przez Statprobe Consulting monitoringu przedrealizacyjnego wchodzą specjalistyczne badania zmierzające do określenia składu gatunkowego danej grupy zwierząt, liczebności, prawdopodobieństwa wzrostu śmiertelności, stopnia zależności ekologicznych pomiędzy daną grupą zwierząt, a terenem projektowanej inwestycji i najbliższą okolicą. Badania te wykonywane są w sposób pełny, sprawdzonymi i wiarygodnymi metodami naukowymi zgodnie ze wskazaniami metodycznymi podanymi w stosownych dokumentach. Zakres badań jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez właściwe urzędy
i Zamawiającego. Podczas realizacji zadania pracownia Statprobe Consulting w zależności od ustaleń z Zamawiającym, każdy okres fenologiczny opisuje sprawozdaniami częściowymi. W dokumentach tych, poza opisem wykonanych czynności i przedstawieniem uzyskanych danych, znajdują się też wstępne wnioski oraz rekomendacje. Dzięki temu strona zamawiająca na bieżąco jest informowana o przebiegu prac i może podejmować odpowiednie działania przyspieszające prace projektowe i zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego. Całość rocznych prac badawczych podsumowuje Raport końcowy z badań przyrodniczych na danej inwestycji. Dokument ten dostarcza wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do sporządzenia Raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i najczęściej jest też jego integralną częścią jako załącznik. Celem tego produktu jest też ocena oddziaływania planowanego projektu na wskazany składnik przyrody na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko to dokument wskazujący i analizujący potencjalne oddziaływanie inwestycji liniowej na wszystkie elementy środowiska na wszystkich etapach istnienia inwestycji i przedstawiony w kontekście różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia. Dokument tego rodzaju musi być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).

Porealizacyjny monitoring przyrodniczy inwestycji liniowej 

Celem porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego inwestycji liniowej jest ocena oddziaływania funkcjonującej inwestycji na składniki przyrody. W jego skład wchodzą badania monitoringowe będące powtórzeniem badań wykonanych na etapie przed powstaniem inwestycji oraz dodatkowe badania związane zazwyczaj
z monitoringiem śmiertelności składników fauny oraz skutecznością stosowania działań minimalizujących (np. zabezpieczenia przeciwporażeniowe, skuteczność nasadzeń, poziom wykorzystania przejść dla zwierząt itp.).

Badania te służą ocenie ilościowej i jakościowej zakresu zmian wykorzystania terenu przez badane grupy zwierząt i ocenie ich śmiertelności. Zakres tych badań i czas ich trwania jest określony przez właściwy urząd w wydanej decyzji środowiskowej oraz wolę Zamawiającego. Statprobe Consulting wykonując badania porealizacyjne na inwestycjach liniowych zawsze stosuje się do aktualnie obowiązujących prawnie zaleceń i wytycznych, zasad stosowania metodyki naukowej oraz wieloletniego doświadczenia. Potwierdzeniem tego są liczne referencje uzyskane od Zamawiających.

Nadzór przyrodniczy przy budowie inwestycji liniowej 

Celem nadzoru przyrodniczego podczas budowy inwestycji liniowej typu linia energetyczna lub rurociąg jest stała opieka doświadczonego przyrodnika/biologa obecnego podczas prac wykonawczych. Oferujemy sprawowanie nadzoru przyrodniczego zarówno po stronie inwestora (nadzór przyrodniczy w ramach zespołu Inżyniera Kontraktu) jak i wykonawcy inwestycji (nadzór przyrodniczy w ramach zespołu Wykonawcy Robót). 

W ramach nadzoru przyrodniczego pracownia Statprobe Consulting oferuje wykonanie wszelkich czynności o charakterze przyrodniczym, a w szczególności:

– wykonawstwo działań minimalizujących, np. stawianie i kontrola zabezpieczeń herpetologicznych (płotki dla płazów);
– rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych w aktualnie odpowiednich rozporządzeniach Ministra Środowiska, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
– zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych.
– w przypadku konieczności stosowania zaleceń ochronnych kontrolę właściwej ich realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych,
– prowadzenie dziennika obserwacji,
– uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.
– udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego,
– pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych o charakterze przyrodniczym,
– opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz przekazanie Zamawiającemu celem uzyskania zgody właściwego organu ochrony przyrody,
– nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z pasa drogowego realizowanych zadań,
– zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji ze specjalistami, takimi jak ornitolog, botanik, herpetolog, entomolog, ichtiolog etc., którymi są osoby o uznanym doświadczeniu naukowym i praktycznym
– opracowanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów miesięcznych, rocznych i końcowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w ramach prac budowlanych,
– stałą obecność specjalistów prowadzących nadzór przyrodniczy na terenie inwestycji, przy czym w zależności od potrzeb i sezonu, częstotliwość kontroli będzie uzależniona od potrzeb i charakteru sezonu (np. w czasie wędrówki płazów częstotliwość kontroli będzie większa),
– bieżący nadzór oddziaływania wykonywanych prac na przedmioty ochrony w ramach obszarów Natura 2000
i inne formy ochrony przyrody w zasięgu oddziaływania inwestycji,
– dokumentację fotograficzną ilustrującą podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska.
Ocena i konsultacje dokumentów projektowych linii przesyłowej w części przyrodniczej  

W ramach tej części oferty Statprobe Consulting wykonuje analizy istniejących dokumentów w zakresie treści przyrodniczych projektu rurociągu na każdym etapie jego rozwoju. Analizowana jest poprawność metodyczna wykonanych badań, trafność analiz i wnioskowania, forma i zakres treści istniejących dokumentów, a także proponowane są działania zwiększające szanse realizacji inwestycji. Celem głównym jest  polepszenie jakości sporządzanych dokumentów projektowych przedsięwzięcia poprzez zdefiniowanie i opis ewentualnych błędów i wskazanie rozwiązań oraz zaleceń zmniejszających ryzyko utrudnienia realizacji inwestycji lub blokady jej funkcjonowania. 

Zaufali nam