Budynki

Pracownia Statprobe Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań i opracowań na potrzeby termomodernizacji budynków. Właściciel pracowni jest konsultantem metodycznym do spraw przyrodniczych wielu inwestorów, biur projektowych oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej. Zespół wykonawców badań i analiz w pracowni Statprobe Consulting tworzą wyłącznie eksperci posiadający nie tylko odpowiednie właściwe kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, ale także wieloletnie doświadczenie udokumentowane referencjami.

Statprobe Consulting wykonuje wszystkie konieczne i opcjonalne badania, analizy i opinie przyrodnicze związane z termomodernizacją budynków. Wspieramy inwestorów i projektantów w opracowaniu dokumentacji w zakresie treści przyrodniczych, wykonujemy opracowania i inwentaryzacje przyrodnicze ptaków i nietoperzy, prowadzimy także nadzory przyrodnicze, a także konsultujemy i opiniujemy tego rodzaju badania, analizy i czynności (due diligence). 

Oferujemy także usługę pełnomocnictwa, tj. reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z właściwymi urzędami w zakresie treści i zadań związanych z aspektami przyrodniczymi inwestycji.

W skład wykonywanych przez Statprobe Consulting badań wchodzą specjalistyczne badania zmierzające do określenia składu gatunkowego danej grupy zwierząt, liczebności, prawdopodobieństwa wzrostu śmiertelności, stopnia zależności ekologicznych pomiędzy daną grupą zwierząt, a modernizowanym budynkiem i najbliższą okolicą. Badania te wykonywane są w sposób pełny, sprawdzonymi i wiarygodnymi metodami naukowymi zgodnie ze wskazaniami metodycznymi podanymi w stosownych dokumentach. Zakres badań jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez właściwe urzędy  i Zamawiającego. W dokumentach tych, poza opisem wykonanych czynności i przedstawieniem uzyskanych danych, znajdują się też wstępne wnioski oraz rekomendacje. Dzięki temu strona zamawiająca może podejmować odpowiednie działania przyspieszające prace projektowe i zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego. 

Nadzór przyrodniczy przy budowie inwestycji 

Celem nadzoru przyrodniczego podczas prac termomodernizacyjnych jest stała opieka doświadczonego przyrodnika/biologa obecnego podczas prac wykonawczych. Oferujemy sprawowanie nadzoru przyrodniczego zarówno po stronie inwestora (nadzór przyrodniczy w ramach zespołu Inżyniera Kontraktu) jak i wykonawcy inwestycji (nadzór przyrodniczy w ramach zespołu Wykonawcy Robót). 

W ramach nadzoru przyrodniczego pracownia Statprobe Consulting oferuje wykonanie wszelkich czynności o charakterze przyrodniczym, a w szczególności:

– wykonawstwo działań minimalizujących,
– rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk,  miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych w aktualnie odpowiednich rozporządzeniach Ministra Środowiska, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
– zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych,
– w przypadku konieczności stosowania zaleceń ochronnych kontrolę właściwej ich realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych,
– uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.
– udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego,
– pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych o charakterze przyrodniczym,
– opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz przekazanie Zamawiającemu celem uzyskania zgody właściwego organu ochrony przyrody,
– nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z rejonu realizowanych zadań,
– zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji ze specjalistami, takimi jak ornitolog, chiropterolog, herpetolog, entomolog etc., którymi są osoby o uznanym doświadczeniu naukowym i praktycznym
– opracowanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów okresowych i końcowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w ramach prac budowlanych,
– stałą obecność specjalistów prowadzących nadzór przyrodniczy na terenie inwestycji, przy czym w zależności od potrzeb i sezonu, częstotliwość kontroli będzie uzależniona od potrzeb i charakteru sezonu,
– dokumentację fotograficzną ilustrującą podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska.

Ocena i konsultacje dokumentów projektowych inwestycji w części przyrodniczej  

W ramach tej części oferty Statprobe Consulting wykonuje analizy istniejących dokumentów w zakresie treści przyrodniczych projektu  inwestycji termomodernizacyjnej na każdym etapie jej rozwoju. Analizowana jest poprawność metodyczna wykonanych badań, trafność analiz i wnioskowania, forma i zakres treści istniejących dokumentów, a także proponowane są działania zwiększające szanse realizacji inwestycji. Celem głównym jest  polepszenie jakości sporządzanych dokumentów projektowych przedsięwzięcia poprzez zdefiniowanie i opis ewentualnych błędów i wskazanie rozwiązań oraz zaleceń zmniejszających ryzyko utrudnienia realizacji inwestycji lub blokady jej funkcjonowania.

Zaufali nam