Telefon: +48 785 17 09 27


Budynki

Pracownia Statprobe Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań i opracowań na potrzeby termomodernizacji budynków.  Właściciel pracowni jest konsultantem metodycznym do spraw przyrodniczych wielu inwestorów, biur projektowych oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej. Zespół wykonawców badań i analiz w pracowni Statprobe Consulting tworzą wyłącznie eksperci posiadający nie tylko odpowiednie właściwe kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, ale także wieloletnie doświadczenie udokumentowane referencjami. 

Statprobe Consulting wykonuje wszystkie konieczne i opcjonalne badania, analizy i opinie przyrodnicze związane z termomodernizacją budynków. Wspieramy inwestorów i projektantów w opracowaniu dokumentacji w zakresie treści przyrodniczych, wykonujemy opracowania i inwentaryzacje przyrodnicze ptaków i nietoperzy, prowadzimy także nadzory przyrodnicze, a także konsultujemy i opiniujemy tego rodzaju badania, analizy
i czynności (due diligence). 

Oferujemy także usługę pełnomocnictwa, tj. reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z właściwymi urzędami w zakresie treści i zadań związanych z aspektami przyrodniczymi inwestycji.

W skład wykonywanych przez Statprobe Consulting badań wchodzą specjalistyczne badania zmierzające do określenia składu gatunkowego danej grupy zwierząt, liczebności, prawdopodobieństwa wzrostu śmiertelności, stopnia zależności ekologicznych pomiędzy daną grupą zwierząt, a modernizowanym budynkiem i najbliższą okolicą. Badania te wykonywane są w sposób pełny, sprawdzonymi i wiarygodnymi metodami naukowymi zgodnie ze wskazaniami metodycznymi podanymi w stosownych dokumentach. Zakres badań jest zgodny
z wymaganiami stawianymi przez właściwe urzędy  i Zamawiającego. W dokumentach tych, poza opisem wykonanych czynności i przedstawieniem uzyskanych danych, znajdują się też wstępne wnioski oraz rekomendacje. Dzięki temu strona zamawiająca może podejmować odpowiednie działania przyspieszające prace projektowe i zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego. 

Nadzór przyrodniczy przy budowie inwestycji 

Celem nadzoru przyrodniczego podczas prac termomodernizacyjnych jest stała opieka doświadczonego przyrodnika/biologa obecnego podczas prac wykonawczych. Oferujemy sprawowanie nadzoru przyrodniczego zarówno po stronie inwestora (nadzór przyrodniczy w ramach zespołu Inżyniera Kontraktu) jak i wykonawcy inwestycji (nadzór przyrodniczy w ramach zespołu Wykonawcy Robót). 

W ramach nadzoru przyrodniczego pracownia Statprobe Consulting oferuje wykonanie wszelkich czynności
o charakterze przyrodniczym, a w szczególności:
- wykonawstwo działań minimalizujących, 
- rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk,  miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych w aktualnie odpowiednich rozporządzeniach Ministra Środowiska, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięcia, 
- zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych,
- w przypadku konieczności stosowania zaleceń ochronnych kontrolę właściwej ich realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych,
- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.
- udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego, 
- pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych o charakterze przyrodniczym, 
- opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz przekazanie Zamawiającemu celem uzyskania zgody właściwego organu ochrony przyrody, 
- nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z rejonu realizowanych zadań, 
- zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji ze specjalistami, takimi jak ornitolog, chiropterolog, herpetolog, entomolog etc., którymi są osoby o uznanym doświadczeniu naukowym i praktycznym
- opracowanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów okresowych i końcowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w ramach prac budowlanych, 
- stałą obecność specjalistów prowadzących nadzór przyrodniczy na terenie inwestycji, przy czym w zależności od potrzeb i sezonu, częstotliwość kontroli będzie uzależniona od potrzeb i charakteru sezonu,
- dokumentację fotograficzną ilustrującą podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska.

Ocena i konsultacje dokumentów projektowych inwestycji w części przyrodniczej  

W ramach tej części oferty Statprobe Consulting wykonuje analizy istniejących dokumentów w zakresie treści przyrodniczych projektu  inwestycji termomodernizacyjnej na każdym etapie jej rozwoju. Analizowana jest poprawność metodyczna wykonanych badań, trafność analiz i wnioskowania, forma i zakres treści istniejących dokumentów, a także proponowane są działania zwiększające szanse realizacji inwestycji. Celem głównym jest  polepszenie jakości sporządzanych dokumentów projektowych przedsięwzięcia poprzez zdefiniowanie
i opis ewentualnych błędów i wskazanie rozwiązań oraz zaleceń zmniejszających ryzyko utrudnienia realizacji inwestycji lub blokady jej funkcjonowania. 

 

Więcej informacji: info@statprobe.eu , tel. +48 785 170 927Statprobe Consulting jako pracownia działająca od 1996 roku oferuje szeroki zakres wysokiej klasy usług, takich jak: monitoring ornitologiczny, w tym monitoring ornitologiczny farm wiatrowych. Wykonywany jest też monitoring chiropterologiczny, w tym monitoring chiropterologiczny farm wiatrowych. Do pozostałych usług należą inwentaryzacja przyrodnicza oraz ekspertyza przyrodnicza, a także ekspertyza ornitologiczna i opinia ornitologiczna. W zakresie usług firmy mieści się kompleksowy przyrodniczy monitoring elektrowni wiatrowych, a także monitoring przedrealizacyjny środowiska i monitoring porealizacyjny środowiska. Monitoring ptaków, a także monitoring nietoperzy oraz monitoring zwierząt należących do pozostałych grup systematycznych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i aktualną wiedzą naukową, co wynika z doświadczenia i przygotowania merytorycznego właściciela firmy oraz jego współpracowników. Klientami Statprobe Consulting są zarówno instytucje państwowe, samorządy, firmy jak i osoby prywatne. Serdecznie zapraszamy do współpracy.