Energetyka wiatrowa

Pracownia Statprobe Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu  skutecznych badań i opracowań na potrzeby energetyki wiatrowej w całym kraju, a właściciel pracowni jest konsultantem metodycznym do spraw przyrodniczych licznych wiodących w branży krajowych i zagranicznych inwestorów, biur projektowych oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej. Zespół wykonawców badań i analiz w pracowni Statprobe Consulting tworzą wyłącznie eksperci posiadający nie tylko odpowiednie właściwe kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, ale także wieloletnie doświadczenie udokumentowane referencjami.

Statprobe Consulting wykonuje wszystkie konieczne i opcjonalne badania terenowe, analizy i opinie począwszy od okresu przedrealizacyjnego (uzyskiwanie decyzji środowiskowej), aż do zakończenia etapu porealizacyjnego. Wspieramy inwestorów i projektantów w sporządzeniu prawidłowego wniosku o wydanie decyzji wraz z Kartą Informacyjna Przedsięwzięcia, wykonujemy opracowania wstępne (screeningi), przedrealizacyjne monitoringi awifauny (badania ptaków) i chiropterofauny (badania nietoperzy), inwentaryzacje ogólnoprzyrodnicze (botaniczne, siedliskowe, herpetologiczne, entomologaiczne itd.) potrzebne do sporządzenia Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, monitoringi porealizacyjne, nadzory przyrodnicze, a także konsultujemy i opiniujemy tego rodzaju badania, analizy i czynności (due diligence).

Screening  

Jest to wstępna ocena możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań planowanej farmy wiatrowej na przyrodę lub jej poszczególne składniki (np. ptaki, nietoperze, siedliska). Celem screeningu jest metodyczne i staranne określenie stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu przyrodniczego z projektowaną inwestycją i możliwego zakresu jej oddziaływania na środowisko przyrodnicze i jego składniki. Opracowanie wykonuje się na podstawie dostępnych danych literaturowych, informacji  z baz danych, a także wizji terenowych i analiz topograficznych. W przypadku prognozowania braku istotnych przesłanek wystąpienia istotnego ryzyka negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia, screening określa charakter metodyczny    i zakres dalszych badań przyrodniczych, jakie będą konieczne do wykonania na etapie projektowania. Ogół tych czynności to przyrodniczy monitoring przedrealizacyjny (przedinwestycyjny). 

Ze względu na szczególną specyfikę oddziaływań elektrowni wiatrowych przyrodniczy monitoring przedrealizacyjny na farmach wiatrowych zazwyczaj jest ograniczony do badań awifauny, czyli ptaków (monitoring ornitologiczny) i badań chiropterofauny, czyli nietoperzy (monitoring chiropterologiczny).

Pracownia Statprobe Consulting wykonuje w pełnym zakresie przedinwestycyjny monitoring przyrodniczy (ornitologiczny, chiropterologiczny itp.) zgodnie z określonymi właściwymi krajowymi standardami i podanymi zaleceniami. Badania tego rodzaju wykonuje się jako badania terenowe (zwykle jednoroczne, bo obejmujące wszystkie okresy pełnorocznego cyklu życiowego zwierząt) stosując odpowiednie moduły badawcze. Wyniki z tych badań służą do dokładnej i wszechstronnej analizy wpływu projektowanej farmy wiatrowej na przedmioty badań (np. na awifaunę, chiropterofaunę, florę, siedliska, obszary chronione, w tym głównie Natura 2000). 

W skład wykonywanego przez Statprobe Consulting monitoringu przedrealizacyjnego wchodzą specjalistyczne badania zmierzające do określenia składu gatunkowego danej grupy zwierząt, liczebności, prawdopodobieństwa wzrostu śmiertelności, stopnia zależności ekologicznych pomiędzy daną grupą zwierząt, a powierzchnią planowanej farmy i jej przestrzenią powietrzną. Badania te wykonywane są w sposób pełny, sprawdzonymi i wiarygodnymi metodami naukowymi zgodnie ze wskazaniami metodycznymi podanymi w stosownych dokumentach. Zakres badań jest także taki, jaki jest wymaganym przez właściwe urzędy  i określony przez Zamawiającego. W zależności od ustaleń z Zamawiającym, pracownia Statprobe Consulting, każdy okres fenologiczny opisuje sprawozdaniami częściowymi przedkładanymi Inwestorowi. W dokumentach tych, poza opisem wykonanych czynności i przedstawieniem uzyskanych danych, znajdują się też wstępne wnioski oraz rekomendacje. Dzięki temu Inwestor na bieżąco jest informowany o przebiegu prac i może podejmować odpowiednie działania przyspieszające prace projektowe i zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego. Całość rocznych prac badawczych podsumowuje Raport końcowy z monitoringu przyrodniczego (ornitologicznego, chiropterologicznego) danej planowanej farmy wiatrowej. Dokument ten dostarcza wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do sporządzenia Raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i najczęściej jest też jego integralną częścią jako załącznik. Celem tego produktu jest też ocena oddziaływania planowanego projektu wiatrowego na wskazany składnik przyrody na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko to dokument wskazujący i analizujący potencjalne oddziaływanie farmy wiatrowej na wszystkie elementy środowiska na wszystkich etapach istnienia inwestycji i przedstawiony w kontekście różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia. Dokument tego rodzaju musi być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).

Porealizacyjny monitoring przyrodniczy farmy wiatrowej

Celem porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego (ornitologicznego i chiropterologicznego) farmy wiatrowej jest ocena oddziaływania funkcjonującej inwestycji wiatrowej na składniki przyrody (najczęściej na ptaki i nietoperze). W jego skład wchodzą badania monitoringowe będące powtórzeniem badań wykonanych na etapie przed powstaniem inwestycji (monitoring przedinwestycyjny) oraz monitoring śmiertelności (ptaków i nietoperzy).

Badania te służą ocenie ilościowej i jakościowej zakresu zmian wykorzystania terenu przez badane grupy zwierząt i ocenie ich śmiertelności. Zakres tych badań i czas ich trwania jest określony przez właściwy urząd w wydanej decyzji środowiskowej. Najczęściej monitoring porealizacyjny ma być prowadzony przez trzy dowolnie wybrane lata w okresie pięciu pierwszych lat po uruchomieniu farmy wiatrowej. 

Statprobe Consulting wykonując badania porealizacyjne na farmach wiatrowych stosuje się do obowiązujących zaleceń i wytycznych, zasad stosowania metodyki naukowej oraz wieloletniego doświadczenia zdobytego przy obsłudze farm wiatrowych na terenie całego kraju. Potwierdzeniem tego są liczne referencje uzyskane od Zamawiających.

Nadzór przyrodniczy przy budowie farmy wiatrowej

Celem nadzoru przyrodniczego podczas budowy farmy wiatrowej jest opieka doświadczonego przyrodnika/biologa obecnego podczas pracy ciężkiego sprzętu. Szczególny nacisk kładziony jest na roboty ziemne (wykopy pod fundamenty, korytowanie dróg dojazdowych, prowadzenie podziemnych kabli energetycznych).

Do współpracy zapraszamy inwestorów, deweloperów, prywatne podmioty oraz inwestorów zastępczych odpowiedzialnych za formalno-prawny przebieg procesu inwestycyjnego, zarówno pojedynczych turbin wiatrowych, jak i farm obejmujących grupy obiektów.

Ocena i konsultacje dokumentów projektowych farmy wiatrowej w części przyrodniczej 

W ramach tej części oferty Statprobe Consulting wykonuje analizy istniejących dokumentów w zakresie treści przyrodniczych projektu parku wiatrowego na każdym etapie rozwoju. Analizowana jest poprawność metodyczna wykonanych badań, trafność analiz i wnioskowania, forma i zakres treści istniejących dokumentów, a także proponowane są działania zwiększające szanse realizacji inwestycji. Celem głównym jest  polepszenie jakości sporządzanych dokumentów projektowych przedsięwzięcia poprzez zdefiniowanie i opis ewentualnych błędów i wskazanie rozwiązań oraz zaleceń zmniejszających ryzyko utrudnienia realizacji inwestycji lub blokady jej funkcjonowania. 

Zaufali nam